جستجوی پزشکان

شنوایی سنجی

خدمات شنوایی و سمعک

سمعک

از مجرب ترین و ماهر ترین پزشکان در زمینه  شنوایی سنجی و بینایی سنجی و درمان در سال های ابتدایی عمر کودکان . پرداخت تنها 50% از هزینه درمان با کارت عضویت پیام آوران در هر مراجعه ( بدون سقف در سال ) .

شرکت پیام آوران امداد