جستجوی پزشکان

تعرفه خدمات شنوایی

ردیفخدماتتعرفه پایه (تومان)سهم شرکتسهم دریافتی پزشک
1شنوایی سنجی56/00050٪28/000
2تجویز سمعک46/00050٪23/000
3تربیت شنوایی46/00050٪23/000
4گفتار درمانی46/00050٪23/000
5کار درمانی ذهنی و جسمی50/00050٪25/000
6مشاوره روانشناسی64/00050٪32/000
7تست هوش استاندارد95/00050٪47/500
شرکت پیام آوران امداد